นายแพทย์ เฉิน  หมินฉาง

นายแพทย์ เฉิน Minzhang M.D.

สาธารณรัฐประชาชนจีน
2535 in Public Health


นายแพทย์เฉิน หมินจาง เป็นศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ผู้ชำนาญทางโรคระบบทางเดินอาหารของ Peking Union Medical College อันเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปีพุทธศักราช 2528-2530 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน คือเป็นในระยะที่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ได้วิวัฒนาการขยายจากระบบหมอเท้าเปล่า มาถึงระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
นายแพทย์เฉิน หมินจางเป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่ถึง 300 ล้านคน เป็นผู้ที่พยายามจนทำให้มีการออกรัฐบัญญัติสาธารณสุขห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งในรัฐบัญญัติมีบทควบคุมปริมาณสารเคมีในบุหรี่ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ในรถบัสและรถไฟ การห้ามโฆษณาเผยแพร่บุหรี่ในสื่อมวลชนชนิดต่างๆ และการให้การสุขศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนถึงโทษของการสูบบุหรี่ นายแพทย์เฉิน หมินจาง ได้รับเหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า จากองค์การอนามัยโลกเมื่อปีพุทธศักราช 2535 เพื่อยกย่องผลงานชิ้นนี้ด้วย