นายแพทย์ ฮาร์วีย์  ไวท์

นายแพทย์ ฮาร์วีย์ White MB, ChB

นิวซีแลนด์
2541 in Medicine


แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์
เป็นบุคคลแรกที่ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน อันเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยการฉีดเอนไซม์เข้าไปละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน ทั้งยังเผยแพร่ผลการศึกษานี้อย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างของการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันทั่วโลก
นายแพทย์ฮาร์วีย์ ไวท์ ได้รับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอตาโก้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เขาได้ทำการศึกษาค้นพบว่า ในแต่ละปีคนกว่า ๑.๕-๒ ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคนี้ตายไป ๗๕๐,๐๐๐ – ๑ ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ศจ. ไวท์ เป็นบุคคลแรกที่ชี้ให้เห็นว่า การบำบัดลิ่มเลือด สามารถพัฒนาระบบการทำงานของหัวใจห้องซ้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาเป็นผู้ศึกษาและค้นคว้าการรักษาโรคหัวใจที่หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธีฉีดเอ็นซัยม์ เช่น สเตรปโตไคเนส หรือพลาสมิโนเจนแอกติเวเตอร์ เข้าไปละลายลิ่มที่อุดหลอดเลือด และได้แสดงว่าการรักษาดังกล่าวช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจำนวนมาก
งานค้นคว้าวิจัยของ นพ. ไวท์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการซิบนา นอกจากนี้ นพ. ไวท์ ยังได้เขียนตำราทางการแพทย์ และรับเชิญเป็นผู้บรรยายในสถานที่ต่างๆ ใน ๒๗ ประเทศ ทำให้มีการนำวิธีการรักษานี้มาใช้ในการรักษาโรคหัวใจขาดโลหิตอย่างแพร่หลายทั่วโลก