นายแพทย์ จิม ยอง คิม

นายแพทย์ จิม ยอง Kim M.D., Ph.D.

สหรัฐอเมริกา
2556 in Public Health


นพ.จิม ยอง คิม ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกเอชไอวี/เอดส์ องค์การอนามัยโลก ระหว่างปี พ.ศ.2547-2549 เป็นผู้นำในการผลักดันให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างถ้วนหน้า (universal access to anti-retrovirals) โดยการผลักดัน “แผนริเริ่ม 3 ใน 5” คือผลักดันให้ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ให้ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดผสมหลายตัว(HARRT) จำนวน 3 ล้านคน ภายในปี ค.ศ.2005 ซึ่งสามารถบรรลุผลได้ในปี คศ.2007 โดยประสานกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทำการระดมทุน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและเทคนิคในการตรวจรักษา รวมทั้งการปรับลดราคายาและการยอมรับยาที่ผลิตในบางประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา ป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปีเตอร์ ปิอ็อต ขณะเป็นผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และนายแพทย์จิม ยอง คิม ขณะเป็นผู้อำนวยการแผนกเอชไอวี/เอดส์ องค์การอนามัยโลก ทำให้การรักษาและการป้องกันโรคเอดส์มีความสำคัญและกระจายแพร่หลายกว้างขวางทั่วโลก ช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้หลายล้านคน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลก