DVIF provided a brief introduction for Youth Scholarship 2009

             เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดบรรยายสรุปให้กับนักศึกษาแพทย์ 3 คน ซึ่งได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 เดินทางไปศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ นางสาวกนกวรุณ วัฒนนิรันตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปศึกษาวิจัยต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ นางสาวจุฑาภรณ์  อัศวชนานนท์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาวิจัยต่อที่ญี่ปุ่น และนางสาวเพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปศึกษาวิจัยต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล อัครราชทูต ณ กรุงปารีส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ กล่าวต้อนรับคณะ                ในช่วงต้นของการบรรยายสรุปฯ ผู้แทนสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวแนะนำกระทรวงฯ ในภาพรวม และจัดให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ทั้งสามพบกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระหว่าการพบปะกับเจ้าหน้าที่โดยแยกเป็นรายประเทศตามที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยต่อ เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ และความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่น ตลอดจนแนะนำประเพณี วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในประเทศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ทั้งสามมองเห็นภาพรวมและทำความเข้าใจความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆ ในทุกด้าน ในช่วงท้ายของการบรรยายสรุปฯ ผู้แทนสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวแนะนำภาพรวมการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ทั้งสามมองเห็นภาพรวมการทำงานในฐานะผู้แทนไทยในต่างประเทศ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ศึกษาวิจัยแล้ว ยังสามารถทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเยาวชนของไทยเพื่อสร้างชื่อให้กับประเทศชาติได้             โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จ          พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาวิจัย  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ  และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

            สำหรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2552 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 22 ราย  จาก  10  สถาบัน โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 12 ราย  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2552