Download Application Form Prince Mahidol Award Youth Program 2019

Download Application Form Prince Mahidol Award Youth Program 2019

คำชี้แจง

การสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

 • เอกสารการสมัครที่ต้องส่งสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ
 1. ใบสมัคร

จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วทุกชุด

 1. โครงการ

จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด และแนบเอกสารการรับรองเอกสารโครงการว่าไม่ได้มีการคัดลอกมาจากแหล่งใด

พร้อมใบสรุปผลรายงานการตรวจค่าความซ้ำซ้อนของเอกสารโครงการด้วยโปรแกรม Turnitin หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

 1. ความเห็นหรือหนังสือรับรองจากคณบดีหรือผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัด

ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความตั้งใจจริง ตลอดจนความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการ

 1. บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
 • เอกสารใบสมัคร Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)
 • เอกสารโครงการ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)

พร้อมผลรายงานการตรวจค่าความซ้ำซ้อนของเอกสารโครงการแบบละเอียด

 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (.jpg)
 • รายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • เอกสารหลักฐานเกียรติประวัติหรือรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ได้แนบมาในใบสมัคร

และทำไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบสกุล Acrobat (.pdf) เท่านั้น

** หมายเหตุ เอกสารใบสมัครและโครงการ ส่งโดยใช้ตัวหนีบกระดาษ ไม่ต้องเข้าเล่มหรือสันกาวใดๆ **

——————————————————————————————-

 • การขอรับใบสมัคร
 1. ดาวน์โหลด

>> WORD <<                                                     >> PDF<<

 1. หน่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ตามแต่ละสถาบันกำหนด
 2. สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ชั้น 9 ห้อง 903-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 02-419-2833 โทรสาร 02-411-2678

 • ส่งเอกสารการสมัครที่ หน่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ตามแต่ละสถาบันกำหนด แต่ละสถาบันสามารถกำหนดการสิ้นสุดของการยื่นใบสมัครได้เอง ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารการสมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ของนิสิต/นักศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะฯ และผลการประเมินจากกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง มายังทีมเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยส่งมาที่ “สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ตามที่อยู่ด้านบน ด้วยตนเองหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย (หรือบริษัทรับส่งอื่นๆ) เท่านั้น ทั้งนี้สถาบันต่างจังหวัด ทางโครงการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ