ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสงค์  ตู้จินดา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสงค์ Tuchinda M.D.,D.T.M.&H. (Eng)

ไทย
2539 in Medicine


จากผลงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์ประสงค์ ได้ศึกษาเรื่องเด็กที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จากเชื้อไวรัสเด็งกี่ และให้ข้อสรุปเป็นครั้งแรกว่า ความพิการทางร่างกายของเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้ เกิดจากการที่หลอดเลือดทั่วร่างกายเกิดรูรั่ว ทำให้น้ำ เกลือแร่ และโปรตีน ในพลาสมาไหลออกนอกหลอดเลือด เป็นเหตุให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิต ไม่ใช่เพราะสภาวะเลือดออกดังที่เข้าใจกันแต่เดิมมา ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญให้การกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประสบผลสำเร็จ