Download Application Form Prince Mahidol Award Youth Program 2020

คำชี้แจง

การสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

 • การเตรียมเอกสารนำส่งสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

 1. ใบสมัคร จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วทุกชุด
 2. เรียงความ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด
 3. โครงการ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด และจัดพิมพ์เอกสารแนบตามที่กำหนด
 4. ความเห็นหรือหนังสือรับรอง จากคณบดีหรือผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัด ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความตั้งใจจริง ตลอดจนความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการ
 5. บันทึกไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
 • เอกสารใบสมัครไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf) พร้อมด้วยไฟล์ของข้อมูลดังรายการด้านล่าง
 • รายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • เอกสารหลักฐานเกียรติประวัติหรือรูปภาพกิจกรรมที่แนบมาในใบสมัครไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • เรียงความไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)
 • โครงการไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf) พร้อมไฟล์รายงานผลการตรวจค่าความซ้ำซ้อนแบบละเอียด
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไฟล์ Jpeg (.jpg)

** หมายเหตุ เอกสารใบสมัครและโครงการ ส่งโดยใช้ตัวหนีบกระดาษ ไม่ต้องเข้าเล่มหรือสันกาวใดๆ **

 

 • การขอรับใบสมัคร

 1. ดาวน์โหลดจากใบสมัคร  >>ใบสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ปี 2563<<         >>ใบสมัคร PDF<<
 2. สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ชั้น 9 ห้อง 903-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02-419-2833 โทรสาร 02-411-2678

 

 • การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยงานตามแต่ละสถาบันกำหนด แต่ละสถาบันสามารถกำหนดการสิ้นสุดของการยื่นใบสมัครได้เอง ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารการสมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ของนิสิต/นักศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะฯ และผลการประเมินจากกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง มายังทีมเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยส่งมาที่ “สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ตามที่อยู่ด้านบน ด้วยตนเองหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย (หรือบริษัทรับส่งอื่นๆ) เท่านั้น ทั้งนี้สถาบันต่างจังหวัด ทางโครงการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ