คณะกรรมการมูลนิธิฯ

รายพระนาม รายนาม
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธาน
2.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองประธาน
3.นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การเลขาธิการ
4.เลขาธิการพระราชวังเหรัญญิก
5.ราชเลขาธิการกรรมการ
6.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ
7.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรรมการ
8.เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากรรมการ
9.นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
10.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
11.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
12.อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
13.คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
14.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกรรมการ
15.คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
16.ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศกรรมการ
17.อธิบดีกรมสารนิเทศกรรมการ
18.หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรีกรรมการ
19.นายแพทย์ประเวศ วะสีกรรมการ
20.นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชากรรมการ
21.นายแพทย์วิจารณ์ พานิชกรรมการ
22.แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาคกรรมการ
23.นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์กรรมการ
24.ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
25.หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์กรรมการและเลขานุการ