ศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วัง ลี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วัง Lee M.D.,Ph.D.

เกาหลีใต้
2537 in Public Health


วิจัยค้นพบเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ที่ทำให้การทำงานของไตล้มเหลว ซึ่งมักเรียกโดยทั่วไปว่าไข้เลือดออกของเกาหลี (Korean Hemorrhagic Fever) เป็นไข้เลือดออกที่แตกต่างจากไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เพราะเกิดจากเชื้อไวรัส Hantaan อันมีหนูบ้านชนิดหนึ่งในตระกูล Apodemus เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกของเกาหลี พบในประชากรของประเทศเกาหลี และภาคเหนือของจีนมานานโดยไม่รู้สาเหตุ วงการแพทย์ของโลกได้รู้จักโรคนี้มากขึ้น เมื่อทหารสหประชาชาติซึ่งไปรบในสงครามเกาหลีเกิดป่วยด้วยโรคนี้ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุ่นพยายามศึกษาและวิจัยเรื่องนี้มากขึ้น แต่ไม่สามารถตรวจพบเชื้อที่เป็นสาเหตุได้ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของศาสตราจารย์นายแพทย์ลี แบ่งได้เป็น 3 ภาค คือ ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ การค้นพบไวรัสชนิดนี้ได้จากวิธีตรวจค้นอย่างใหม่ ซึ่งมุ่งหาเชื้อไวรัสที่ปอดของสัตว์หรือคนที่เป็นโรค และประสบความสำเร็จ ค้นพบเชื้อ Hantaan Virus ซึ่งสามารถนำไปทำแอนติเจ็น และน้ำเหลืองภูมิคุ้มกัน เพื่อนำไปสู่การศึกษาขั้นที่ 2 คือการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค โดยสามารถตรวจสอบอุบัติการความมากน้อยในการติดเชื้อ Hantaan Virus ในหนูและในคนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการศึกษาทางระบาดวิทยานี้ได้ช่วยทำให้เข้าใจ และแน่ใจว่าโรคไข้เลือดออกชนิดที่มีอาการไตวาย ที่เกิดในประเทศเกาหลี และประเทศจีน มีสาเหตุจากเชื้อHantaan Virus แน่นอน และหนู Apodemus เป็นพาหะสำคัญของโรคนี้ ความรู้ด้านระบาดวิทยาดังกล่าว เป็นรากฐานให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ลี นำมาวิจัยในภาคต่อไป คือ ผลิตวัคซีน ซึ่งกระทำโดยเลี้ยงและเพิ่มจำนวน Hantaan Virus ในหลอดทดลองให้ได้ปริมาณมากพอ แล้วฆ่าไวรัสให้ตายโดยสารเคมี แล้วนำ Virus ที่ตาย ซึ่งเจริญพันธ์ต่อไปไม่ได้ แต่ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ มาทำเป็นวัคซีนที่เรียกว่า Killed หรือ Inactivated Vaccine รวมทั้งได้ทดสอบในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ว่า มีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคนี้ได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ สามารถใช้ป้องกันโรคในกลุ่มประชากรที่ต้องเผชิญกับโรคนี้ได้นับร้อยล้านคน