ศาสตราจารย์นายแพทย์ โธมัส อี สตาร์เซิ้ล

ศาสตราจารย์นายแพทย์ โธมัส อี Starzl M.D.,Ph.D.

สหรัฐอเมริกา
2545 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์โธมัส อี สตาร์เซิ้ล (Thomas E. Starzl, M.D., Ph.D.) ศาสตราจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบผลความสำเร็จในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัด ปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งไต ตับ ตับอ่อน ลำไส้ หัวใจ และปอด โดยได้พัฒนาความรู้การใช้เทคนิค ของยากดภูมิต้านทาน การเก็บเกี่ยวอวัยวะ (organ procurement) การเก็บถนอมอวัยวะ (organ preservation) การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (tissue matching) เทคนิคการผ่าตัด และการทำงานเป็นทีมในการผ่าตัด ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นผลให้ เกิดความเจริญก้าวหน้า ทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สตาร์เซิ้ล ยังเป็นบุคคลแรกของโลก ที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับด้วย