Download Application Form Prince Mahidol Award Youth Program 2018

คำชี้แจง

เอกสารการสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล


  • เอกสารการสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

1. ใบสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 โดยจัดเอกสารเป็น 3 ชุด (แยกระหว่างเอกสารประวัติและโครงการ) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ในเอกสารประวัติทั้ง 3 ชุด

2.   บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย

2.1  เอกสารประวัติและโครงการ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)

2.2  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (.jpg)

2.3  รายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา

2.4  รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

2.5  รายงานการตรวจค่าความซ้ำซ้อนของเอกสารโครงการ

2.6  เอกสารหลักฐานเกียรติประวัติต่างๆ ทั้งหมดที่ได้แนบมาในใบสมัคร

หมายเหตุ ควรเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมและประณีตที่สุด เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและความตั้งใจจริงที่สมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล


  • การขอรับใบสมัคร

 1.   ดาวน์โหลดจาก https://www.princemahidolaward.org/youth.en.php    

       >> WORD <<           >> PDF << 

 

 2.   หน่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ตามแต่ละสถาบันกำหนด

             3.   สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

                      อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ SiMR ชั้น 9 ห้อง 903-3

                      เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

                      หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-2833 หมายเลขโทรสาร 02-411-2678


  • ส่งใบสมัครที่  หน่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ตามแต่ละสถาบันกำหนด

แต่ละสถาบันสามารถกำหนดการสิ้นสุดของการยื่นใบสมัครได้เอง ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารการสมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของคณะฯ และผลการประเมินจากกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 3 คน มายังทีมเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยส่งมาที่ “สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ตามที่อยู่ด้านบน ด้วยตนเองหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์ (หรือบริษัทรับส่งอื่นๆ) เท่านั้น ทั้งนี้สถาบันต่างจังหวัด ทางโครงการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ