Download Application Form Prince Mahidol Award Youth Program 2020

คำชี้แจง การสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563   การเตรียมเอกสารนำส่งสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ใบสมัคร จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วทุกชุด เรียงความ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด โครงการ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด และจัดพิมพ์เอกสารแนบตามที่กำหนด ความเห็นหรือหนังสือรับรอง จากคณบดีหรือผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัด ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความตั้งใจจริง ตลอดจนความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการ บันทึกไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย เอกสารใบสมัครไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat […]