เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์

เซอร์ ไมเคิล เดวิด Rawlins MD.

สหราชอาณาจักร
2555 in Medicine


เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ (Sir Michael David Rawlins)

ประธานสถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์
(National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE)
ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน
(London School of Hygiene and Tropical Medicine) มหาวิทยาลัยลอนดอน,
นายกราชแพทยสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ (Royal Society of Medicine)
สหราชอาณาจักร

เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ เป็นทั้งผู้นำแนวคิดและผู้ปฏิบัติในการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางการแพทย์ ที่สามารถตรวจสอบได้มาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของยา เครื่องมือต่างๆ และวิธีการรักษา รวมทั้งได้กำหนดคู่มือและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดและความคุ้มค่าของงบประมาณ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์ หรือ ไนซ์ (NICE) ขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อดำเนินงานตามแนวคิดดังกล่าว ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งครอบคลุมผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม คู่มือและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย สามารถใช้ในการตัดสินจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการรักษาและป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงานของเซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ ก่อให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี มาตรฐานคุณภาพอย่างดีเลิศ เหมาะสม และคุ้มค่าทั่วทั้งสหราชอาณาจักร และมีการนำไปเผยแพร่เป็นแม่แบบ และประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ก่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลก
เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเซนต์โทมัส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ