ศาสตราจารย์นายแพทย์ อีกอน  ดิ๊คซ์ฟัลลูซี่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ อีกอน Diczfalusy M.D.,Ph.D.

สวีเดน
2538 in Medicine


จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์ โดย นายแพทย์ดิ๊คซ์ฟัลลูซี่ ได้วิจัยค้นพบฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของรก รวมทั้งฮอร์โมนอีกหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสตริออล (estriol) เป็นพื้นฐานทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์ และเกิดแนวความคิดที่จะใช้ฮอร์โมนสตรีมาเป็นเครื่องควบคุมการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ดิ๊คซ์ฟัลลูซี่ ยังเป็นผู้พยายามเผยแพร่แนวความคิดดังกล่าว เพื่อการวางแผนครอบครัว จนเกิดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย ส่วนศาสตราจารย์ ดร. เจอราสซี่ เป็นผู้สนใจในการทำงานของอณูของสารเคมีอินทรีย์ จนทำให้สามารถสังเคราะห์ยาคุมกำเนิดที่ใช้กินทางปากได้สำเร็จเป็นคนแรก และยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างนโยบายการวางแผนครอบครัว โดยอาศัยยาคุมกำเนิดที่ใช้กินทางปากอีกด้วย