HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

ข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์
ประเทศสหราชอาณาจักร
ได้รับรางวัลสาขาการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2559

เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์
คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
สหราชอาณาจักร

เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ เป็นนักชีวเคมี เป็นผู้นำของโลกที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความเป็นสิ่งแปลกปลอมลดลง (antibody humanization) นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรค

แอนติบอดีเป็นชีวโมเลกุลที่สามารถจับจำเพาะกับเป้าหมายต่างๆ จึงมีศักยภาพสูงในการใช้รักษาโรค เนื่องจากมีความจำเพาะและมีผลข้างเคียงน้อย ในอดีตเแอนติบอดีที่ใช้นั้นได้มาจากเซลล์ของหนูเป็นหลัก ซึ่งเมื่อฉีดเข้าสู่มนุษย์ ร่างกายจะถือเป็นสิ่งแปลกปลอม และเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแอนติบอดีจากหนูทำให้ไม่สามารถใช้รักษาโรคได้ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการดัดแปลงโมเลกุลแอนติบอดีของหนูให้เป็นโมเลกุลเสมือนกับแอนติบอดีของมนุษย์ โดยการเปลี่ยนถ่ายทดแทนลำดับพันธุกรรมในตำแหน่งที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ทำให้โมเลกุลแอนติบอดีใหม่ที่ได้ยังคงสามารถจับกับเป้าหมายได้อย่างจำเพาะ แต่มีโครงสร้างโมเลกุลเสมือนแอนติบอดีของมนุษย์ที่ไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ทำให้สามารถใช้ในการรักษาโรคในคนได้

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแอนติบอดีจำนวนมากซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยากและมีผลข้างเคียงสูง เช่น โรคกลุ่มภูมิคุ้มกัน โรครูมาตอยด์ และโรคมะเร็ง ตลอดจนเกิดการพัฒนายาใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมียากลุ่มแอนติบอดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 50 ชนิด และมียาใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกปีละ 3-5 ชนิด เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยนับร้อยล้านคนทั่วโลก เซอร์ เกรกอรี พอล วินเตอร์ สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร จากนั้นปฏิบัติงานวิจัยที่ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาของสภาวิจัยทางการแพทย์ ที่เมืองเคมบริดจ์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์วิจัยวิศวกรรมโปรตีนและก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายแห่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

Contact Information
SirGregory Paul Winter, CBE, FRS, FMedSci, HonFRCP


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact