HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to Thai version

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ชื่อตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่ประสานงาน  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   

ปฏิบัติงานที่     มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน   1   อัตรา  

อัตราเงินเดือน      19,000  บาท

(อ้างอิงอัตราเงินเดือนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์)  

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่      วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีการรับสมัคร        

ขอรับและยื่นใบสมัคร  หรือ  ส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ห้อง 520  ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5 (โรงพยาบาลศิริราช)

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กทม. 10700   ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ลักษณะของตำแหน่งงาน

 1. ประสานงาน และจัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ       
 2. ร่างหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการเยาวชนฯ ทั้ง 3 ชุด (หากหมดวาระ)
 3. ประสานงานการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนฯ และร่วมเดินทางไปสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก พร้อมประสานงานกับสถาบันในการส่งข้อมูล
 4. ประสานงานในกระบวนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 • รวบรวมใบสมัคร
 • รวบรวมผลคะแนน
 • ประสานงาน และจัดเตรียมการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 • ประสานงาน พร้อมอำนวยความสะดวกต่อผู้สัมภาษณ์ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (360 องศา)
 • เตรียมข้อมูล  มติการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ  ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล           ในพระบรมราชูปถัมภ์
 1. ร่าง–ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ  และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ
 2. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ
 3. ประสานกับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทาง E-mail ทุกเดือน  เพื่อสอบถามความเป็นอยู่  ปัญหา อุปสรรค ที่ผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ต้องการให้ช่วยเหลือ
 4. ประสานงาน ทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทุกคน
 5. ติดตามประเมินผล เก็บข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ทุก 6 เดือน และภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยและทำงานที่ต้นสังกัด ทุกปี
 6. ช่วยประสานเตรียมการจัดประชุม PMA Youth Program Conference ในโอกาสต่อไป
 7. ร่างจดหมาย/หนังสือเพื่อติดต่อกับอาจารย์และหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศตามโอกาส

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. วุฒิปริญญาโท  ทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเป็นอย่างดี
 4. มีความชำนาญในการเตรียมการประชุม การทำรายงานการประชุม และการประสานติดต่อ
 5. หากมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. สอบคอมพิวเตอร์
 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

วิธีการคัดเลือก

วัน  เวลาสอบ

สถานที่สอบ

สอบข้อเขียนและสอบคอมพิวเตอร์  

วันที่ 5 สิงหาคมพ.ศ. 2559

ห้องคอมพิวเตอร์ (624) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบสัมภาษณ์

แจ้งภายหลัง

แจ้งภายหลัง

 

 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

                                                      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล)

    ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล


Copyright © 2006 Prince Mahidol Award Foundation. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this website without permission from webmaster is prohibited.

Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage
2nd Floor, Mahidol-Bumpen Building, Siriraj Hospital 2 Prannok Road, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand
Phone: +662-418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 Fax: +662-412-9717
Contact